Блог Пинхоса Фридберга


Is ethnicity important in Lithuania today? Here’s why I ask.

In Place of a Foreword

I follow almost all material in the Lithuanian media on the topic of the Holocaust in Lithuania. I make copies of the most interesting, and to avoid misquotes I save it. I have over ten thousand such items saved.
Below I present some “unique” screen captures which would have remained in my archive alone if the Lithuanian Jewish Community hadn’t published the following article:
Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Senior Advisor of Genocide Center
Metamorphosis #1

A report by Jūratė Skėrytė appeared on the Lithuanian national radio and television website on June 16, 2020:
Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas [Jakubauskas Nominated to Head Genocide and Resistance Center]
I have to admit I’d never heard of Jakubauskas before. Discovering that “Since 2003 he has been the chairman of the Union of the Lithuanian Tartar Community and since 2015 the deputy secretary of the World Congress of Crimean Tartars,” I had an irresistible urge to learn more of his biography.
I went to wikipedia and, as is my custom, took screen captures of the page (I dare think I am the only one who possesses this one):

Please note, his ethnicity is indicated as Lithuanian.
Someone might say:
Adas Jakubauskas has nothing to do with this entry! Anybody can write whatever pops into their head on wikipedia.
I agree! But no one will convince me Adas Jakubauskas hadn’t leven ooked at the wikipedia page about him and never saw his indicated ethnicity since 2012, when the entry for him was created.
Metamorphosis #2

On June 25 the Lithuanian parliament appointed Mr. Jakubauskas general director of the Center for the Study of the Genocide and Resistance of Residents of Lithuania (Genocide Center). I went back to wikipedia and, as is my wont, I took a screen capture of the entry for him.

As we see, Jakubauskas’s ethnicity has changed: he has become a Lithuanian Tartar.
It remains to determine at what exact time this metamorphosis took place.
Fortunately, wikipedia is set up in such a way that no one is able to erase evidence of their edits:

As we see, the change of ethnicity took place at 11:56 P.M. on June 19, 2020.
P.S. Metamorphosis #3

Before your eyes is a screen capture of the headline of an article posted at the website krima.suspilne.media:

Translation: Crimean Tartar Becomes Head of Center for the Study of the Genocide and Resistance of Residents of Lithuania
I anticipate the following question:
What does Mr. Jakubauskas have to do with this article? He might not even have seen it!
In place of an answer, I will quote from the article itself:
“Adas Jakubauskas himself reported this to QHA.”
Note: Suspilne Krim is the official website of the UA KRYM television channel. They broadcast all Ukrainian satellite channels in the Ukrainian, Russian and Crimean Tartar languages.
* * *

I repeat the question with which I began this article:
Does ethnicity matter in Lithuania today?
—————

Translated by Geoff Vasil.
Original text in Lithuanian here.

Ar šių dienų Lietuvoje svarbi yra tautybė? Ir štai kodėl aš to klausiu.

Vietoj pratarmės

Atidžiai seku beveik visą Lietuvos žiniasklaidos medžiagą Holokausto Lietuvoje tema. Fotografuoju įdomiausią, vengdamas citavimo klaidų ir saugoju savo pašte. Tokių rašinių bei jų citatų sukaupiau per dešimt tūkstančių.
Žemiau įdėtos „unikalios“ nuotraukos taip ir būtų likusios mano pašto archyve, jei Lietuvos žydų bendruomenės tinklalapyje nebūtų pasirodęs straipsnis [1]
Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas
Metamorfozė #1

2020 m. birželio 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos lrt.lt tinklapyje pasirodė Jūratės Skėrytės (BNS) informacija:
Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas
Neslėpsiu, su A. Jakubausko pavarde susidūriau pirmą kartą. Sužinojus, kad nuo „Nuo 2003 metų jis yra Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas”, kilo nenugalimas noras pažinti jo biografiją.
Atidariau WIKI ir, kaip esu įpratęs, nufotografavau puslapį (drįstu manyti, kad esu vienintelis tokio turėtojas):

Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta tautybė – lietuvis.
Tūlas pasakys:
Adas Jakubauskas neturi nieko bendra su šiuo įrašu!
Juk i WIKI bet koks Vardas Pavardenis gali rašyti kas jam į galvą toptelės.
Sutinku! Tačiau niekas manęs neįtikins, kad Adas Jakubauskas nuo 2012 m. (puslapio sukūrimo laikas) niekada nebuvo atidaręs savo WIKI puslapio ir nematė šio įrašo.
Metamorfozė #2

Birželio 25 d. Seimas paskyrė p. Jakubauską Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generaliniu direktoriumi. Ir aš vėl kreipiausi į WIKI. Ir vėl, laikydamasis savo principo, nufotografavau jo asmeninį puslapį

Kaip matome, p. Jakubausko tautybė pasikeitė: jis tapo Lietuvos totoriumi.
Liko išsiaiškinti tikslų laiką, kada įvyko ši metamorfozė.
Laimei, WIKI yra sukurta taip, kad joks Vardas Pavardenis negali panaikinti redagavimo pėdsakų:

Kaip matome, tautybės pakeitimas įvyko 2020 m. birželio 19 d., 23:56.
P.S. Metamorfozė #3

Prieš jūsų akis tinklalapyje krima.suspilne.media paskelbto straipsnio pavadinimo nuotrauka:

Vertimas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovu tapo Krymo totorius.
Laukiu klausimo:
Ką p. Jakubauskas turi bendro su šiuo straipsniu? Gal jis jo išvis nė nematė!
Vietoj atsakymo pacituosiu minėtą straipsnį:
“Apie tai QHA pranešė pats Adas Jakubauskas”.
Pažymėsime: ,,Suspilne Krim” yra oficiali viešojo televizijos kanalo „UА: KRYM“ svetainė. Transliiuojama visos Ukrainos palydovinės televizijos kanalu ukrainIečių, rusų ir Krymo totorių kalbomis.

* * *

Kartoju klausimą, kuriuo pradėjau straipsnį:
Ar šių dienų Lietuvoje tautybė yra svarbi?
————————
[1] Vertimai:
Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Deputy Director of Genocide Center
ЕОЛ озабочена назначением В. Валюшайтиса на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы

2020 m. liepos 18 d. Delfi portalo tinklalapyje pasirodė sensacingas straipsnis:
Ekspertai įvertino naujai pasirodžiusius reitingus: Gabrieliui Landsbergiui reikia susitaikyti ir padaryti išvadas.
Ten skelbiami Naujienų agentūros ELTA užsakymu atlikti tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ apklausos duomenys.
Mano galva, šios publikacijos sensacija ne ta, kad konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis atsidūrė 30 populiarių politikų saraše 28-tas. Būčiau nustebęs, jei rezultatas atrodytų kitas.
Ir ne ta, jog nepaliekantis televizorių ekranų ir lietuvių spaudos puslapių konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis užėmė šiame sąraše 27-tą eilutę.
Toks rezultatas man taip pat nekeldavo abejonių.
Sensacija yra ta, kad minimas rezultatas taip plačiai viešinamas.
Nepavydėtinas tas patriarcho ruduo.

18 июля 2020 года на литовской странице портала Delfi появилась сенсационная статья
Ekspertai įvertino naujai pasirodžiusius reitingus: Gabrieliui Landsbergiui reikia susitaikyti ir padaryti išvadas / Эксперты оценили вновь появившиеся рейтинги: Габриэлюсу Ландсбергису необходимо смириться и сделать выводы.
В ней приводятся результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агенства новостей ELTA компанией Baltijos tyrimai (Балтийские исследования).
С моей точки зрения, сенсация этой публикации не в том, что председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис оказался в списке 30-ти популярных политиков 28-м. Я бы удивился, будь результат иным.
И не в том, что не сходящий с экранов телевизора и страниц литовской прессы патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис занял в этом списке 27-ю строку.
В таком результате я тоже никогда не сомневался.
Сенсация в том, что этот результат был вообще выставлен на обозрение народа.
Незавидная осень патриарха.
L

At 5:30 A.M. yesterday, July 2, 2020, the Lithuanian Public Radio and Television (LRT) web page posted an interview with noted German historian Christoph Dieckmann:
Vokiečių istorikas apie Holokaustą Lietuvoje: žydus priversdavo šokti, dainuoti, o tada sušaudydavo” [German Historian on Holocaust in Lithuania: Jews Were Forced to Sing, Dance, Then Were Shot]
The point of my text here is to point the reader’s attention to the phrase “Both of them were fascists”. To avoid mistakes, here is that portion of the interview which I captured:

Translation:
In the book you wrote the majority collaborated with the Nazis seeking to serve their country and led by a certain vision of the future of their country, usually a fascist one, to create an ethnically pure, militarily strong nation state. So didn’t Kazys Škirpa and Jonas Noreika also believe they were serving their country?
Both of them were fascists. Noreika became one while very young, Škirpa at a bit later age. Škirpa had a fascist vision of Lithuania, a Lithuania without Jews. He spoke out in favor of driving the Jews out rather than murdering them. Noreika held similar views, he saw a Lithuania without Jews because he believed they were powerful and hindered the creation of statehood. …]
P.S. The same day at 9:57 A.M. the LRT internet site posted an abbreviated translation of the interview in Russian.
It’s interesting to note that this passage was omitted in the Russian version.
---------
Translated from the Lithuanian by Geoff Vasil.


Vakar, 2020 m. liepos 2 d., 5:30 ryte Lietuvos radio ir televizijos (LRT) puslapyje lrt.lt paskelbtas interviu su žymiu vokiečių istoriku Christophu Dieckmannu:
«Vokiečių istorikas apie Holokaustą Lietuvoje: žydus priversdavo šokti, dainuoti, o tada sušaudydavo»
Mano straipsnelio tikslas – atkreipti skaitytojų dėmesį į žodžius “Abu jie buvo fašistai”. Vengiant kopijavimo klaidu, dedu interviu fragmento nuotrauką

P.S. Tą pačią dieną 9:57 LRT puslapyje rusų kalba buvo paskelbta minėto interviu vertimo sutrumta versija.
Idomus faktas: joje to fragmento nėra.
jta.org, JUNE 29, 2020 4:13 PM
BY CNAAN LIPHSHIZ
A memorial at the site of the Lietukis Garage massacre of Jewish Men in Kaunas, Lithuania. (Flickr/Adam Jones)

(JTA) — Lithuanian lawmakers want to make 2021 the year of Juozas Luksa-Daumantas — a nationalist accused of participating in a Holocaust-era massacre of Jews.
The parliament’s Committee on Education and Science submitted the proposal June 23 in a draft resolution titled “The Announcement of the Year 2021 as the year of Juozas Luksa-Daumantas.”
Witnesses placed Luksa-Daumantas, a leader of the pro-Nazi Lithuanian Activist Front militia during World War II, at the 1941 Lietukis Garage massacre in Kaunas, where locals tortured and beat to death dozens of Jews. Some of the perpetrators posed for pictures, some displaying the iron bars they used as murder weapons.
Some victims were held down while their tormentors blasted jets of water from a high-powered hose down their throats, causing them to drown or die of internal bleeding.
One survivor, Aleks Faitelson, said in a 2006 book that multiple witnesses saw Luksa-Daumantas participating in the murders. Another, a former chairman of the Association of Lithuanian Jews in Israel named Joseph Melamed, wrote in a 1999 book that his research had led him to identify Luksa-Daumantas in a photograph of the scene of the massacre. Melamed died in 2017.
Advocates for Luksa-Daumantas, who was killed in 1951 by Soviet security services, deny these charges. They say he was a patriot who fought Soviet occupation.
“The partisan Juozas Luksa-Daumantas was one of the most important fighters for the freedom of Lithuania,” the draft resolution states, because of his efforts toward “defending Lithuania’s independence in the struggles for freedom, his activities breaking behind the Iron Curtain.”
The resolution seeks the allocation of funds to teach schoolchildren about what the draft describes as Luksa-Daumantas’s heroism.
Dovid Katz, a critic of the veneration of collaborators in Lithuania, called on Lithuania’s parliament to scrap the proposal.
There’s “no good reason for such a choice in a solid EU democracy,” he wrote on Defending History, an online journal he founded about how Europe memorializes the Holocaust.
------------------------
Reprints of the article
The Jerusalem Post: Lithuanian lawmakers honor an alleged perpetrator of Holocaust pogrom
The Times of Israel: Lithuania may dedicate 2021 to alleged perpetrator of Holocaust pogrom
Телеканал «МИР». Наше кино. История большой любви.

Цикл программ о том, кто и как создавал шедевры золотого фонда советского кино

9 ноября 2019 года

«Жестокий романс»: с риском для жизниby professor Pinchos Fridberg
Vilnius, obzor.lt
Information for my webpage readers

For your consideration, the article “On the Article ‘Did Kazys Škirpa Rescue a Jewish Rabbi?'”
This article of mine was created simultaneously with the Russian version “По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?” of June 1, 2020, at obzor.lt
You might well ask, “Why did you post a Lithuanian text on a Russian instead of a Lithuanian newspaper internet site?” I will tell you frankly:
Lithuanian sites won’t publish me.

It is a strange thing that the New York Times and Radio Free Europe/Radio Liberty quote me, and yet I am an undesirable author on Lithuanian sites.
Would you believe that in 2013 Artūras Račas, who was then the director of the Baltic News Service news agency, wrote an article about me called “Dear Jewish ‘professor,’ your anti-Semitism is wearisome: dedicated to Pinchos Fridberg” in which he passed on to me some great advice:
“Dear Pinchos, you who call yourself ‘professor’, …

“stick a gag in your mouth, crawl under the table and be quiet.”

***

Passport of sixth Lubavitch rabbi Rebe Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-1950). The rabbi was a Latvian citizen before World War II.

On May 31, 2020, the website tiesos.lt of dubious repute carried an article called “Iš savo varpinės“ pasakoja: Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?” [Telling It from One’s Own Belfry: Did Kazys Škirpa Save a Jewish Rabbi?].
I have to say that right away I had an uneasy feeling about the literacy in the headline. A rabbi is a Jewish cleric, there is no such thing as a Catholic, Russian Orthodox, Islamic or Buddhist rabbi.
This article included a video which mentioned among others the respected Tablet magazine.
I understood right away this referred to the well-known article “The Nazi Who Saved the Lubavitcher Rebbe” printed July 15, 2019, which included a paragraph about the Lithuanian envoy to Germany,
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States,”
which, one might guess, provided the foundation for asking whether Kazys Škirpa saved the rabbi.
It’s not difficult to understand from the Tablet article that Rabbi Schneersohn’s rescue in 1939 was arranged by American citizens who turned the issue into an international incident.
At the same time there is this speculation that people who allegedly participated formally in turning Schneersohn over to the USA–these people cannot be considered rescuers of Jews. In my opinion neither should the Lithuanian attaché to Germany be included in the ranks, someone who never for a second risked his own life in the story of the rescue of the Lubavitch rabbi.
Never mind that, Mr. Škirpa was a staunch anti-Semite and therefore in issuing the visas was most likely following orders from higher up in the German leadership.
Original text in Russian here.
Translated from the Lithuanian by Geoff Vasil.
INFORMACIJA MANO TINKLARAŠČIO SKAITYTOJAMS

Jūsų dėmesiui straipsnis “Dėl publikacijos „Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?“.
Šis mano straipsnis buvo kuriamas vienu metu su rusų versija “По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?”, obzor.lt/news/, 2020-06-01.
Galite paklausti: “Kodėl lietuvišką tekstą spausdinate rusiškame, o ne lietuviškame laikraščio internetiniame puslapyje?” Atsakau tiesiai šviesiai:
lietuviški portalai manęs nespausdina.

Keistas dalykas: New York Times ir „Laisvės radijas“ cituoja, o lietuviškiems portalams esu nepageidaujamas autorius.
Ar patikėsite – 2013 m. Artūras Račas, tuo metu BNS direktorius, savo straipsnyje “Mieli žydų „profesoriai“, jūsų antisemitizmas užknisa: skiriama Pinchos Fridberg” dave man puikų patarimą:
“mielas Pinchos, vadinantis save „profesoriumi“…
“užsikiškite burną kamšalu, palįskite po stalu ir tylėkit.“

* * *

Šeštojo Lliubavičių rabino Josefo Icchako Šneersоno (1880 – 1950) pasas. Prieš II Pasaulinį karą rabinas buvo Latvijos pilietis.

2020 m. gegužės 31 d. abejotinos reputacijos tinklalapyje tiesos.lt pasirodė straipsnis

Iškart pasakysiu, kad nesmagiai nuteikia su raštingumu prasilenkianti antraštė. Rabinas – tai žydų šventikas, negali būti nei katalikų, nei stačiatikių, musulmonų ar budistų rabinas.
Cituojamame straipsnyje yra video, kur tarp kitko minimas solidus ir gerbiamas žurnalas Tablet.
Iškart supratau, kad turimas omenyje žinomas straipsnis

išspausdintas 2019 m. liepos 15 d., kur vienoje pastraipoje minimas Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje,
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States”.
kuri, kaip galima atspėti, ir davė pagrindą kelti klausimą: ar Kazys Škirpa gelbėjo rabiną?
Vertimas i lietuviu kalba:
Berlyne, anot Rigg, rabinas ir jo šeima buvo palydėti iki Žydų bendruomenės centro žydų kvartale. Ten jis susitiko su Lietuvos pasiuntiniu Vokietijai, kuris įteikė rabinui ir jo grupei lietuviškas vizas. Kitą dieną Bloch palydėjo juos iki Latvijos pasienio ir su jais atsisveikino. Grupė nuvyko į Rygą, kur ėmė laukti JAV vizų.
Iš Tablet straipsnio teksto nesunku suprasti, kad rabino Šneersono gelbėjimas 1939 m. buvo surengtas Amerikos piliečių, kurie šią problemą iškėlė iki tarpvalstybinių santykių lygmens.
Tuo pačiu spėlionė, neva asmenys, dalyvavę techniškai perduodant rabiną Šneersoną į JAV, negali būti laikomi žydų gelbėtojais. Prie gelbėtojų, manau, taip pat neverta priskirti Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje , kuris nė sekundės nerizikavo savo gyvybe Liubavičių rabino gelbėjomo istorijoje.
Maža to, p. Škirpa buvo atkaklus antisemitas, taigi, duodamas vizą tikriausiai vykdė aukštesnės vokiškosios vadovybės įsakymą.
1 2 3 4 >>
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru