Блог Пинхоса Фридбергаby professor Pinchos Fridberg, PhD habil.
Standard Foreword

The text of this article exists in three languages, Lithuanian, English and Russian. None of them has managed to get published in the better-known pages of the democratic Lithuanian press.
If an interested reader asks, “Why not?” I would tell him:
I guess it’s forbidden to publish “the Naked Truth!”
Of course he probably needs an “airbag,” i.e., the word “allegedly” should be added!
Probably if I wrote “the ALLEGED Naked Truth” there would be problem in publishing it.
On February 20 I sent the Lithuanian version of my article to the Lithuanian president, and I called and asked he be made aware of it. They promised me my request would be passed on to the Chancellery and an advisor to the president.
The story described is not the first, a similar thing happened with my article “The Jew Whom Ramanauskas-Vanagas Rescued, WHo Probably Wasn’t a Jew” (in Russian here).
* * *

I’m not engaging in politics, I’m just recording the bare facts.
I “accidentally” discovered a biography of professor Arūnas Gumuliauskas on Lithuanian wikipedia.
I bring your attention to bear on these words:
“Graduated from Vilnius University in 1981. [worked three years according to assignment]. Post-graduate work at the same university from 1984 to 1987. Defended doctoral candidate dissertation ‘Activity of the Lithuanian Communist Party in the Development of the Art of Theater in the Republic (1966-1980),’ [became] doctor of the liberal arts.”
There is no information on Lithuanian wikipedia professor Gumuliauskas might have defended any other dissertation!
Therefore the question arises:
Exactly how did a dissertation glorifying the Communist Party of the Soviet Union come to be recognized in independent Lithuania as worthy of the degree of doctor of the liberal arts?
Additional questions:
-the name of the cathedral or faculty where the dissertation was written;
-the name of the exact discipline in which it was defended;
-the names of the opponents;
-the goal of the research and tasks for achieving it;
-the publications in which the main findings were published.
I found answers to these in the professors’ reading room of Vilnius University.
I present copies of several pages of the abstract of the dissertation:

[Translation]

Gumuliauskas, Arūnas

The Activities of the Lithuanian Communist Party in the Development of the Art of Theater in the Republic (1966-1980).

Discipline: History of the Communist Party of the Soviet Union

Abstract of dissertation for acquiring the degree of candidate for the discipline of history


[Translation]

Work performed at the cathedral [faculty] of the History of the Communist Party of the Soviet Union at Vilnius University.

Primary opponent: professor Mykolas Burokevičius. *


[Translation]

Goal and main tasks. Primary goal of the work: a complex analysis of the activity of the Lithuanian Communist Party in the development of the dramatic arts in the Republic (1966-1980).
The following tasks have been set for achieving this goal:
-to demonstrate how, based on Marxist-Leninist theory, employing the progressive inheritance of the past under the leadership of the Communist Party of the Soviet Union and the Soviet Government, the Lithuanian Communist Party is creating a national theater.
-to examine the activity of the Lithuanian Communist Party and the government of the republic in developing and improving a network of theaters, enhancing their material foundation, selecting assigning, organizing and inculcating ideologically significant understanding and civic consciousness of the cadres.
-to summarize the ideological work of the republican Communist organization in forming repertoire and raising the ideological and artistic level of theater plays. To demonstrate the activities of the main Party organizations and their increasing influence over the creative process.
-to demonstrate the activities of the Lithuanian Communist Party in bringing the broader masses to the spiritual values of the dramatic arts, developing the Marxist-Leninist worldview of the working people, and to the importance of the theater in the process of internationalization and the general cultural enrichment of the peoples of the U.S.S.R.
-to show the difficulties and failures which have appeared expanding the socialist theater of Lithuania, demonstrating the Party’s struggle to overcome them.

[Translation]

The main points of the dissertation are laid out in these publications:

1. The Activity of the Lithuanian Communist Party in Strengthening Relations with the Working People of the Republic (1966-1980), Lithuanian Communist Party Issues of History, 1987, vol. 1, pp. 38-49.
2. The Activity of the Lithuanian Communist Party…
3. The Activity of the Lithuanian Communist Party…
P.S. I’d like to know how it is that the true-blue patriots of modern Lithuania have failed to notice this unique fact.
———————
* Mykolas Burokevičius
Translated from the Lithuanian version to English by Geoff Vasil
ORIGINALAS, lzb.lt, 2020-03-14


Standartinė pratarmė

Šio straipsnio tekstas egzistuoja trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Nė vieno iš jų nepasisekė paskelbti žinomuose demokratinės Lietuvos žiniasklaidos puslapiuose.
Jeigu smalsus skaitytojas paklaustų: „Kodėl nepasisekė?“, aš jam atsakyčiau:
Tikriausiai, „Nuogą faktą“ skelbti draudžiama!
Tikriausiai, jam reikalinga „oro pagalvę“(t .y. turi būti pridėtas žodis „GALIMAI“!).
Tikriausiai, jei parašyčiau „GALIMAI nuogas faktas“, sunkumų su publikacija nekiltų.
Vasario 20 d. nusiunčiau Prezidentūrai savo straipsnio lietuvišką versiją, paskambinau ir paprašiau supažindinti su ja Jo Ekscelenciją. Man buvo pažadėta, kad prašymas bus perduotas Kanclerei ir Prezidento patarėjui.
Aprašyta istorija nėra pirmoji: panaši nutiko ir su mano straipsniu „Žydė, kurią išgelbėjo Ramanauskas-Vanagas“ ... „ko gero, ne žydė“ (rusu kalba).
* * *

Jokios politikos, fiksuoju tik nuogą faktą.
„Atsitiktinai“ radau VIKI profesoriaus Arūno Gumuliausko biografiją.
Atkreipiau dėmesį į žodžius:
«1981 m. baigė Vilniaus universitetą. [3 metus dirbo pagal paskyrimą]. 1984–1987 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos KP [komunistų partija] veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.), humanitarinių mokslų daktaras».
Duomenų, kad profesorius Gumuliauskas būtų gynęs kitą disertaciją, VIKI nėra!
Todėl kyla klausimas:
kokiu būdu Nepriklausomoje Lietuvoje disertacija, šlovinanti TSKP veiklą, buvo pripažinta nusipelniusia humanitarinių mokslų daktaro laipsnio?
Papildomi klausimai:
– katedros pavadinimas, kurioje buvo rašoma disertacija;
– tikslus specialybės, pagal kurią ji buvo ginta, pavadinimas;
– oponentų pavardės;
– tyrimo tikslas ir uždaviniai;
– publikacijos, kuriose išdėstyti pagrindiniai rezultatai.
Atsakymus į juos radau Vilniaus universiteto bibliotekos profesorių skaitykloje.
Pateikiu kelių disertacijos santraukos puslapių kopijas:

[Vertimas]

Gumuliauskas Arūnas
Lietuvos komunistų partijos veikla, vystant teatro meną respublikoje (1966–1980)
Specialybė – TSKP istorija
Disertacijos santrauka istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti


[Vertimas]

Darbas atliktas Vilniaus universiteto TSKP istorijos katedroje
Pirmas oficialus oponentas – prof. Mykolas Burokevičius*


[Vertimas]

Tikslas ir tyrimo uždaviniai. Pagrindinis darbo tikslas – Lietuvos komunistų partijos veiklos kompleksinė analizė, vystant Respublikos teatro meną (1966–1980).
Šiam tikslui buvo iškelti uždaviniai:
– parodyti kaip remiantis marksizmo-leninizmo teorija, naudojantis pažangiu praeities paveldu, vadovaujant TSKP ir sovietų vyriausybei, Lietuvos komunistų partija kuria nacionalinį teatrą.
– išanalizuoti Lietuvos komunistų partijos ir respublikos vyriausybės veiklą, plėtojant ir tobulinant teatro įstaigų tinklą, stiprinant jų materialinę bazę, atrenkant, skirstant, rengiant ir ugdant ideologiškai reikšmingą sampratą bei pilietinį kadrų sąmoningumą.
– apibendrinti respublikos komunistų organizacinį ideologinį darbą, formuojant repertuarą ir didinti teatro spektaklių ideologinį bei meninį lygį. Atskleisti pirminių partinių organizacijų veiklą, jų didėjančią įtaką kūrybiniam procesui.
– atskleisti Lietuvos komunistų partijos veiklą, priartinant plačiąsias mases prie teatro meno dvasinių vertybių, formuojant marksistinę-lenininę darbo liaudies pasaulėžiūrą, teatro reikšmę internacionalizavimo procese ir įvairiapusį TSRS tautų kultūrinį praturtėjimą.
– parodyti sunkumus ir trūkumus, kurie atsirado plėtojant Lietuvos socialistinį teatrą, atskleidus partijos kovą kaip juos įveikti.

[Vertimas]

Pagrindinės disertacijos nuostatos išdėstytos šiose publikacijose:

1. Lietuvos komunistų partijos veikla, stiprinant ryšius su respublikos darbo liaudimi (1966-1980). Lietuvos komunistų partijos istorijos klausimai, 1987, t. 39. p. 38-49.
2. Lietuvos komunistų partijos veikla …
3. Lietuvos komunistų partijos veikla …
P.S. Norėtųsi suprasti, kaip tikrieji šiuolaikinės Lietuvos patriotai nepastebėjo šio unikalaus fakto?
---------------------
* Mykolas Burokevičius
Straipsnis spausdinamas profesoriaus Pinchos Fridberg prašymu.

27-го февраля 2020 года на известном российском портале ТВЦ (tvc.ru) появился фильм "Актёрские судьбы. Доигрались!".
Одна из его частей посвящена нашему земляку, моему родному брату режиссеру Исааку Фридбергу.
Перед вами фрагмент из этого фильма. Нескучного просмотра.
Давеча написал небольшую заметку
«Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук».
Начинается она словами
«Никакой политики, фиксирую только голый факт».
Ее текст существует на трех языках – литовском, английском и русском. Все попытки опубликовать какой-либо из них в демократической Литве потерпели фиаско.
На порталах с доменами «точкаru» публиковать боюсь, чего доброго попаду в список «врагов народа».
2020/02/19 послал предложение вроде бы приличному порталу medusa.io. Воспроизвожу копию этого предложения:
«Уважаемая Редакция.
Написать вам это письмо меня побудил ваш «Кодекс редакции» и имеющиеся в нем прекрасные слова «…даем возможность быть услышанными тем, кого не слышат», «Предмет нашего особого внимания — право людей на свободу слова и свободное распространение информации».
Написал заметку
«Голый факт: в Независимой Литве текст «Аллилуйя КПСС» признали достойным степени доктора наук», 2 тыс. знаков (с пробелами), 3 фотокопии документов.
Начинается она словами
«Никакой политики, фиксирую только голый факт»,
ее содержание полностью отвечает названию.
Текст заметки существует на трех языках – русском, литовском и английском. Ни один из них не смог опубликовать в демократической Литве. Повторяется история моей статьи «Спасённая Раманаускасом-Ванагасом еврейка»… «чего доброго, не еврейка».
Прямой вопрос:
можете ли вы в принципе выставить заметку под таким названием?
При положительном ответе пришлю текст.
С уважением, проф. Пинхос Фридберг»
Поскольку никогда не посылаю свои предложения одновременно в несколько редакций, спустя два дня побеспокоил редакцию «Медузы»:

Спустя час с небольшим (потрясающая оперативность!) получил ответ:

И я им тут же ответил:

P.S. Предупреждение: за перепечатку (аль цитирование) сего сообщения автор ответственности не несет.
My slogan my whole life:
lakhn iz gezunt.
Laughter is health.


Introduction

I’m forced to repeat that Radio Free Europe/Radio Liberty called me an Holocaust historian (in an article in Russian). I won’t pretend the appellation isn’t soothing to the ear, but it is not true, unfortunately. That’s why I put the word “historian” in quotation marks after my name.
Unlike me, professor Arūnas Gumuliauskas is a “professional historian.” I’ll explain the use of quotation marks below.
His lucky star rose at exactly 12:59 P.M. on December 28, 2019. That’s the moment when his sensational article appeared on the website 15min.lt, whose daily audience is almost one half of a million readers:
Parliament Wants Recognition Lithuania and Lithuanian People Guiltless in Holocaust

I. a Vilnius native who survived the Holocaust through a miracle, and my wife, who was a prisoner in the Kaunas concentration camp (Ausweis no. 4426), couldn’t believe our eyes.
A few hours later an excerpt from and link to the main article appeared on www.lzb.lt. It appeared in Russian and English there as well, and the Lithuanian Russian newspaper Obzor reprinted the Russian translation.
And so it began… the professional historian’s name began popping up (along with the name of the country, Lithuania) on foreign media, e.g., Jerusalem Post, Times of Israel, Algemeiner and others.
I don’t know why, but the thought consumed me that only an historian who had been inculcated in the methods of Marxism-Leninism could have thought up such a thing. Skipping ahead a bit, I have to say I wasn’t wrong.
Who are you, Dr. Gumuliauskas?

In my semi-humorous autobiography published by the Russian-language international magazine Мы Здесь, I haven’t hidden the fact that, in 1959, I became a candidate for membership in the Communist Party of the Soviet Union, where “the true Marxists” always taught me to “dig” down to the “primary source.”
I began searching for information on Gumuliauskas on Lithuanian wikipedia:

[translation]
lt.wikipedia.org/wiki/Arūnas_Gumuliauskas
Arūnas Gumuliauskas
Arūnas Gumuliauskas (born August 10, 1958, Kaunas) is a Lithuanian pedagogue and historian.
Biography
He was graduated from Vilnius Univeristy in 1981. From 1984 to 1987 he did post-graduate work at this university. [highlighted text:] In 1987 he defended his doctoral thesis “The Activity of the Lithuanian Communist Party in Developing the Dramatic Arts in the Republic (1966-1980)” and received the degree of doctor of the liberal arts.
[end of translation]
It doesn’t appear unusual at first glance: he was graduated from university, worked three years in the job assigned him and then voluntarily, on his own volition and consciously embarked upon post-graduate studies. He defended his dissertation “Activity of the Lithuanian Communist Party in Expanding the Dramatic Arts in the Republic (1966-1980)” and became a doctoral candidate in history.
But that’s just at first glance.
That information wasn’t sufficient for this “Holocaust historian” so I decided to find out what lay beyond the bounds of this brief biography, to wit:
–the name of the faculty or cathedral where the dissertation was written;
–the exact title of the discipline under which it was defended;
–the full names of the opponents;
–the goal of the research and tasks for achieving it;
–the publications where the basic findings were published.

My innate curiosity drew me to the professors’ reading room of Vilnius University on January 16. The staff there quickly discovered the code number for the abstract (F76-3004) of the dissertation in the data base and 35 minutes later that abstract was delivered from the archives.
(Vilnius University isn’t just my Alma Mater, but also where I began my post-doctoral candidacy in 1965 and where I defended my dissertation in 1974.)
Here are the documents which contain the answers to all the questions of interest to me (and I hope to you, too, dear reader):

Translation
Gumuliauskas, Arūnas
Activity of the Lithuanian Communist Party in Expanding the Dramatic Arts in the Republic (1966-1980)
Specialty: History of the Communist Party of the Soviet Union
Abstract of dissertation for the academic candidate’s acquisition of the degree in history.


Work performed at the Cathedral [Faculty] of History of the Communist Party of the Soviet Union
Primary official opponent: professor Mykolas Burokevičius*


Translation
Goal and research tasks
The main goal of the work was a multifaceted examination of the activity of the Lithuanian Communist Part in developing the Republic’s dramatic arts (1968-1980).

The following tasks were defined for achieving this goal:
–to show how, using Marxist-Leninist theory, by employing the progressive legacy of the past and under the leadership of the Communist Party of the Soviet Union and the Soviet government, the Lithuanian Communist Party is creating a national theater.
–to investigate the activity of the Lithuanian Communist Party and the republican government in expanding and improving the network of theaters, strengthening their material base, selecting, allocating, preparing and teaching an ideologically significant concept and the civic consciousness of cadres.
–to summarize the organizational ideological work of the republican Communists in forming repertoire and raising the ideological and artistic quality of theater plays. To demonstrate the activities of the main Party organizations and their increasing influence on the creative process.
–to show the activity of the Lithuanian Communist Party in bringing the broad masses to the spiritual values of the dramatic arts, forming a Marxist-Leninist proletariat people’s worldview, [. to show] the significance of theater in the process of internationalizations and [to show] the multifaceted cultural enrichment of the peoples of the USSR.
–to demonstrate problems and errors which have arisen in expanding Lithuania’s socialist theater, revealing the Party’s battle on how to overcome these.

The main points of the dissertation are laid out in these publications:
Lietuvos komunistų partijos veikla, stiprinant ryšius su respublikos darbo liaudimi (1966-1980) [The Activity of the Lithuanian Communist Party in Strengthening Ties with the People’s Theater of the Republic (1966-1980)]
Lietuvos komunistų partijos istorijos klausimai [Problems in the History of the Lithuanian Communist Party], 1987, vol. 39. pp. 38-49
In Soviet times post-graduate candidates doing regular, full-time studies were considered cathedral [faculty] staff. But, as I understand it, staff of the History of the Communist Party of the Soviet Union cathedrals [faculties] had an additional requirement: they had to be members of the Communist Party of the Soviet Union (or at least candidates for membership).
In trying to determine whether this suddenly world-famous professional historian had been a member of the Communist Party of the Soviet Union, I visited the reading room of the Lithuanian Communist Party documents department (the Lithuanian Communist Party documents department is a section of the Lithuanian Special Archive).

At my request senior archivist Milda Ladietaitė searched for documents in which the surname Gumuliauskas/Гумаляускас occurred.
She didn’t find any!
I went home and continued my search on the internet. I found the form Arūnas Gumuliauskas had filled out as a candidate for the Lithuanian parliament on the webpage of the Supreme Elections Commission of the Republic of Lithuania, www.vrk.lt Here is a passage from there:

14. In which party or political organization are you (or were you) a member?
He left the entry blank.

In my view, this sort of entry doesn’t allow the voter to access important information about the candidate. To confirm my view, I called the Commission (all its members names and cell phone numbers are available to everyone) on January 17, 2020, and asked: “Does a candidate for parliament have the right not answer item number 14?” Maksimas Reznikovas, a member of the Commission, answered officially: “Yes. According to law he has that right.”
So the professional historian hasn’t violated the law.
But even so, what prevented him from answering that question?

P.S. And for dessert, a quote from an interview with Arūnas Gumuliauskas from the webpage of the Vakarų ekspresas newspaper in 2012. On president Dalia Grybauskaitė:

[translation]
Vakarų ekspresas
“It’s an open secret the president’s ratings are falling. First because of the results of the parliamentary elections where the president took a position which didn’t reflect the voice of the people. The second reason is that some of the facts of [her] biography have been suppressed for a long time. And even today not everything is clear. Is that justice, or injustice… So people have begun to doubt the president.”
[end of translation]
How right the professional historian was:
“…some of the facts of the biography have been suppressed for a long time.”

P.P.S. Yes, the Faculty of the History of the Communist Party of the Soviet Union did teach well how to “bend” with the party line.
To be continued.
Translated from Lithuanian by Geoff Vasil.
———
* Mykolas Burokevičius
-------------------------

Author's Note: In the case of any doubt or matter arising, the original Lithuanian text alone is authoritative.

2020-02-01 на русской странице сайта еврейской общины Литвы появилась моя реплика «Таки дожили…».
На следующий день ее перепечатал сайт крупнейшей русскоязычной газеты Литвы «Обзор», что неудивительно.
Вчера, 2020-02-03, Google известило меня, что информация Обзора (вместе с имеющимся там комментарием) появилась на сайте 1k.com.ua.
Решил выяснить, что же это за сайт. Оказалось, что
1K.com.ua – крымский проект украинской службы Радіо Свобода
Вот такое путешествие…
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Продюсер, режиссер, сценарий: Борис Мафцир.
Композитор: Ави Беньямин.
В октябре 1947 года в Москве должна была быть опубликована «Черная Книга» — сборник свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе. Но ее публикация была пресечена властями. Почему в СССР тема Холокоста оказалась под негласным запретом? Почему была запрещена «Черная книга»?
У мощной картины Бориса Мафцира одна цель — рассказать, как это было. Если, конечно, мы готовы услышать правду.
Борис Мафцир: «2 миллиона 700 тысяч погибших — это значит, что почти половина жертв Холокоста — советские евреи.
Есть другая цифра, которую я осознал относительно недавно. В 1941-ом году Советский Союз был страной с самым большим еврейским населением, более 5 миллионов, половина из них погибла в Холокосте. Узнав об этом, я почувствовал, что действительно должен об этом рассказать. Я не умею писать, я не поэт, не художник, не композитор. Единственное, что более-менее умею — делать документальное кино. Вот тогда мы и сняли первый фильм «Хранители памяти». Собственно говоря, это название — главная нота всего проекта.
Память о Холокосте исчезает в 1947―м. Большая часть памятников, которые ставили в местах уничтожения евреев в Белоруссии, в Украине в 1946-47-ом года — сносится. Есть несколько мест, куда варвары не дошли. Я видел остатки этих памятников. Среди немногих сохранившихся (если не единственный) — в Минске, в Яме. Через несколько лет после его установления всех евреев, которые собирали там камни, траву, облагораживали это место — посадили по уголовным делам. Начались репрессии против еврейской культуры…»

ИНФОРМАЦИЯ ОТ 24.01.2020 20:00
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ НА САЙТЕ ВСЕИЗРАИЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ "УЦЕЛЕВШИЕ В КОНЦЛАГЕРЯХ И ГЕТТО"

Оригинал сообщения на литовском языке - 15min.lt:
JAV Kongreso laiškas premjerui: neigia išteisinę J.Ambrazevičių-Brazaitį
Перевод: Письмо Конгресса США премьеру [Литвы]: отрицают, что оправдали Ю. Амбразявичюса-Бразайтиса
Краткое содержание на английском языке - lzb.lt/en/:
U.S. Rep Sends Letter to Lithuanian PM: We Never Exonerated Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
Примечание: см. мою статью
lzb.lt/ru/: Витаутас Ландсбергис: «Надо хорошенько обсудить, действительно ли он [Йонас Норейка] так сильно замаран, что его надобно публично унижать»
Цитата:

выводы Центра Геноцида, касающиеся Казиса Шкирпы, а именно, цитирую: «Фронт литовских активистов во главе со Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы к участию в Холокосте”, по моему мнению, могут и должны быть распространены на всех членов временного правительства Амбразявичюса-Бразайтиса.

lzb.lt: Vytautas Landsbergis: „Labai svarstytina, ar jis [J.Noreika] taip labai susitepęs, kad reiktų jį viešai žeminti“
Citata

Kaip tvirtinama Genocido centro išvadose dėl Kazio Škirpos, „Škirpos vadovaujamų lietuvių aktyvistų frontas iškėlė antisemitizmą į politinį lygmenį, kas kai kuriuos Lietuvos gyventojus galėjo pastūmėti dalyvauti Holokauste“. Mano manymu, šie žodžiai galėtų ir turėtų būti skirti visai laikinosios Ambrazevičiaus-Brazaičio vyriausybės nariams.

lzb.lt/en/: Vytautas Landsbergis: “It Should Really Be Considered If He [Noreika] Was So Tainted He Should Be Publicly Humiliated”
Quotation

As the Genocide Center states in its findings on Kazys Škirpa, “The Lithuanian Activist Front commanded by Škirpa raised anti-Semitism to the political level, which might have pushed some Lithuanian inhabitants into participation in the Holocaust.” I think these words can and should be applied to all members of the provisional government of Ambrazevičius-Brazaitis.

strajk.eu/pl/: Dlaczego Vytautas Lansdbergis broni wspólnika nazistów?
Cytat

Dlatego wnioski Centrum Badań nad Ludobójstwem, dotyczące Kazysa Škirpy, moim zdaniem mogą i powinny zostać rozciągnięte na wszystkich członków rządu tymczasowego Ambrazevičiusa-Brazaitisa. Zacytuję te wnioski: „Litewski Front Aktywistów na czele ze Škirpą podniósł antysemityzm do poziomu politycznego, co mogło zachęcić część mieszkańców Litwy do udziału w Holokauście”.

ДОПОЛНЕНИЕ,17:05.
Сегодня, в 16:30, редакция сайта газеты «Обзор» выставила перевод статьи, выполненный переводчиками "Обзора":
Письмо Конгресса США премьеру Литвы: Вашингтон опровергает, что оправдал Ю.Амбразявичюса-Бразайтиса"

Сегодня, 3-го октября 2019-года, в 6:13 утра (обновлена в 12:01) на сайте главной газеты Литвы «Lietuvos rytas» появилась сенсационная статья Витаутаса Брувериса «Bręsta dar vienas skandalas: aiškėja, kad ant kankinių sienos Vilniaus centre – ne tik angelų vardai» (перевод: Назревает еще один скандал: выясняется, что на стене мучеников в центре Вильнюса не только имена ангелов):

Цитата
:
Aš pats tiesiogiai tuose tyrimuose ir patikrinimuose nedalyvavau, tačiau, be abejo, buvau atsakingas už tų tyrimų rezultatų tvirtinimą
.
(Arvydas Anušauskas - Seimo narys, buvęs LGGRTC Tyrimų departamento direktorius)

Перевод
:
Сам я непосредственного участия в этих исследованиях и проверках не принимал, но, разумеется, нес ответственность за утверждение результатов тех исследований
.
(Арвидас Анушаускас - депутат Сейма, бывший директор департамента Исследований Центра Геноцида)

После такого признания позволю себе привести выдержку из своей статьи «Вильнюсский окружной административный суд: Ответ Центра Геноцида по Йонасу Норейке – обоснованный и законный»:
«Историком Холокоста меня окрестило «Радио «Свобода». Не буду скрывать, такие слова ласкают слух. Но, увы…, не соответствуют действительности. По этой причине слово «историк» беру в кавычки.
Настоящие (непогрешимые) Историки Холокоста трудятся в Центре Геноцида. Обращаю внимание: в этом случае слово Историки пишу с заглавной буквы и без кавычек. Только, ради Б-га, не спрашивайте «почему?», ибо отвечу по-еврейски, то есть вопросом на вопрос: а вы считаете, что их следует именовать иначе?
»
P.S. Краткая информация на русском языке содержится в сообщении информагентства BNS.
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru