Все блоги по тегу «Kazys Škirpa»by professor Pinchos Fridberg
Vilnius, obzor.lt
Information for my webpage readers

For your consideration, the article “On the Article ‘Did Kazys Škirpa Rescue a Jewish Rabbi?'”
This article of mine was created simultaneously with the Russian version “По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?” of June 1, 2020, at obzor.lt
You might well ask, “Why did you post a Lithuanian text on a Russian instead of a Lithuanian newspaper internet site?” I will tell you frankly:
Lithuanian sites won’t publish me.

It is a strange thing that the New York Times and Radio Free Europe/Radio Liberty quote me, and yet I am an undesirable author on Lithuanian sites.
Would you believe that in 2013 Artūras Račas, who was then the director of the Baltic News Service news agency, wrote an article about me called “Dear Jewish ‘professor,’ your anti-Semitism is wearisome: dedicated to Pinchos Fridberg” in which he passed on to me some great advice:
“Dear Pinchos, you who call yourself ‘professor’, …

“stick a gag in your mouth, crawl under the table and be quiet.”

***

Passport of sixth Lubavitch rabbi Rebe Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-1950). The rabbi was a Latvian citizen before World War II.

On May 31, 2020, the website tiesos.lt of dubious repute carried an article called “Iš savo varpinės“ pasakoja: Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?” [Telling It from One’s Own Belfry: Did Kazys Škirpa Save a Jewish Rabbi?].
I have to say that right away I had an uneasy feeling about the literacy in the headline. A rabbi is a Jewish cleric, there is no such thing as a Catholic, Russian Orthodox, Islamic or Buddhist rabbi.
This article included a video which mentioned among others the respected Tablet magazine.
I understood right away this referred to the well-known article “The Nazi Who Saved the Lubavitcher Rebbe” printed July 15, 2019, which included a paragraph about the Lithuanian envoy to Germany,
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States,”
which, one might guess, provided the foundation for asking whether Kazys Škirpa saved the rabbi.
It’s not difficult to understand from the Tablet article that Rabbi Schneersohn’s rescue in 1939 was arranged by American citizens who turned the issue into an international incident.
At the same time there is this speculation that people who allegedly participated formally in turning Schneersohn over to the USA–these people cannot be considered rescuers of Jews. In my opinion neither should the Lithuanian attaché to Germany be included in the ranks, someone who never for a second risked his own life in the story of the rescue of the Lubavitch rabbi.
Never mind that, Mr. Škirpa was a staunch anti-Semite and therefore in issuing the visas was most likely following orders from higher up in the German leadership.
Original text in Russian here.
Translated from the Lithuanian by Geoff Vasil.
INFORMACIJA MANO TINKLARAŠČIO SKAITYTOJAMS

Jūsų dėmesiui straipsnis “Dėl publikacijos „Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?“.
Šis mano straipsnis buvo kuriamas vienu metu su rusų versija “По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?”, obzor.lt/news/, 2020-06-01.
Galite paklausti: “Kodėl lietuvišką tekstą spausdinate rusiškame, o ne lietuviškame laikraščio internetiniame puslapyje?” Atsakau tiesiai šviesiai:
lietuviški portalai manęs nespausdina.

Keistas dalykas: New York Times ir „Laisvės radijas“ cituoja, o lietuviškiems portalams esu nepageidaujamas autorius.
Ar patikėsite – 2013 m. Artūras Račas, tuo metu BNS direktorius, savo straipsnyje “Mieli žydų „profesoriai“, jūsų antisemitizmas užknisa: skiriama Pinchos Fridberg” dave man puikų patarimą:
“mielas Pinchos, vadinantis save „profesoriumi“…
“užsikiškite burną kamšalu, palįskite po stalu ir tylėkit.“

* * *

Šeštojo Lliubavičių rabino Josefo Icchako Šneersоno (1880 – 1950) pasas. Prieš II Pasaulinį karą rabinas buvo Latvijos pilietis.

2020 m. gegužės 31 d. abejotinos reputacijos tinklalapyje tiesos.lt pasirodė straipsnis

Iškart pasakysiu, kad nesmagiai nuteikia su raštingumu prasilenkianti antraštė. Rabinas – tai žydų šventikas, negali būti nei katalikų, nei stačiatikių, musulmonų ar budistų rabinas.
Cituojamame straipsnyje yra video, kur tarp kitko minimas solidus ir gerbiamas žurnalas Tablet.
Iškart supratau, kad turimas omenyje žinomas straipsnis

išspausdintas 2019 m. liepos 15 d., kur vienoje pastraipoje minimas Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje,
“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States”.
kuri, kaip galima atspėti, ir davė pagrindą kelti klausimą: ar Kazys Škirpa gelbėjo rabiną?
Vertimas i lietuviu kalba:
Berlyne, anot Rigg, rabinas ir jo šeima buvo palydėti iki Žydų bendruomenės centro žydų kvartale. Ten jis susitiko su Lietuvos pasiuntiniu Vokietijai, kuris įteikė rabinui ir jo grupei lietuviškas vizas. Kitą dieną Bloch palydėjo juos iki Latvijos pasienio ir su jais atsisveikino. Grupė nuvyko į Rygą, kur ėmė laukti JAV vizų.
Iš Tablet straipsnio teksto nesunku suprasti, kad rabino Šneersono gelbėjimas 1939 m. buvo surengtas Amerikos piliečių, kurie šią problemą iškėlė iki tarpvalstybinių santykių lygmens.
Tuo pačiu spėlionė, neva asmenys, dalyvavę techniškai perduodant rabiną Šneersoną į JAV, negali būti laikomi žydų gelbėtojais. Prie gelbėtojų, manau, taip pat neverta priskirti Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje , kuris nė sekundės nerizikavo savo gyvybe Liubavičių rabino gelbėjomo istorijoje.
Maža to, p. Škirpa buvo atkaklus antisemitas, taigi, duodamas vizą tikriausiai vykdė aukštesnės vokiškosios vadovybės įsakymą.
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru