Все блоги по тегу «prof. Arūnas Gumuliauskas»by professor Pinchos Fridberg, PhD habil.
Standard Foreword

The text of this article exists in three languages, Lithuanian, English and Russian. None of them has managed to get published in the better-known pages of the democratic Lithuanian press.
If an interested reader asks, “Why not?” I would tell him:
I guess it’s forbidden to publish “the Naked Truth!”
Of course he probably needs an “airbag,” i.e., the word “allegedly” should be added!
Probably if I wrote “the ALLEGED Naked Truth” there would be problem in publishing it.
On February 20 I sent the Lithuanian version of my article to the Lithuanian president, and I called and asked he be made aware of it. They promised me my request would be passed on to the Chancellery and an advisor to the president.
The story described is not the first, a similar thing happened with my article “The Jew Whom Ramanauskas-Vanagas Rescued, WHo Probably Wasn’t a Jew” (in Russian here).
* * *

I’m not engaging in politics, I’m just recording the bare facts.
I “accidentally” discovered a biography of professor Arūnas Gumuliauskas on Lithuanian wikipedia.
I bring your attention to bear on these words:
“Graduated from Vilnius University in 1981. [worked three years according to assignment]. Post-graduate work at the same university from 1984 to 1987. Defended doctoral candidate dissertation ‘Activity of the Lithuanian Communist Party in the Development of the Art of Theater in the Republic (1966-1980),’ [became] doctor of the liberal arts.”
There is no information on Lithuanian wikipedia professor Gumuliauskas might have defended any other dissertation!
Therefore the question arises:
Exactly how did a dissertation glorifying the Communist Party of the Soviet Union come to be recognized in independent Lithuania as worthy of the degree of doctor of the liberal arts?
Additional questions:
-the name of the cathedral or faculty where the dissertation was written;
-the name of the exact discipline in which it was defended;
-the names of the opponents;
-the goal of the research and tasks for achieving it;
-the publications in which the main findings were published.
I found answers to these in the professors’ reading room of Vilnius University.
I present copies of several pages of the abstract of the dissertation:

[Translation]

Gumuliauskas, Arūnas

The Activities of the Lithuanian Communist Party in the Development of the Art of Theater in the Republic (1966-1980).

Discipline: History of the Communist Party of the Soviet Union

Abstract of dissertation for acquiring the degree of candidate for the discipline of history


[Translation]

Work performed at the cathedral [faculty] of the History of the Communist Party of the Soviet Union at Vilnius University.

Primary opponent: professor Mykolas Burokevičius. *


[Translation]

Goal and main tasks. Primary goal of the work: a complex analysis of the activity of the Lithuanian Communist Party in the development of the dramatic arts in the Republic (1966-1980).
The following tasks have been set for achieving this goal:
-to demonstrate how, based on Marxist-Leninist theory, employing the progressive inheritance of the past under the leadership of the Communist Party of the Soviet Union and the Soviet Government, the Lithuanian Communist Party is creating a national theater.
-to examine the activity of the Lithuanian Communist Party and the government of the republic in developing and improving a network of theaters, enhancing their material foundation, selecting assigning, organizing and inculcating ideologically significant understanding and civic consciousness of the cadres.
-to summarize the ideological work of the republican Communist organization in forming repertoire and raising the ideological and artistic level of theater plays. To demonstrate the activities of the main Party organizations and their increasing influence over the creative process.
-to demonstrate the activities of the Lithuanian Communist Party in bringing the broader masses to the spiritual values of the dramatic arts, developing the Marxist-Leninist worldview of the working people, and to the importance of the theater in the process of internationalization and the general cultural enrichment of the peoples of the U.S.S.R.
-to show the difficulties and failures which have appeared expanding the socialist theater of Lithuania, demonstrating the Party’s struggle to overcome them.

[Translation]

The main points of the dissertation are laid out in these publications:

1. The Activity of the Lithuanian Communist Party in Strengthening Relations with the Working People of the Republic (1966-1980), Lithuanian Communist Party Issues of History, 1987, vol. 1, pp. 38-49.
2. The Activity of the Lithuanian Communist Party…
3. The Activity of the Lithuanian Communist Party…
P.S. I’d like to know how it is that the true-blue patriots of modern Lithuania have failed to notice this unique fact.
———————
* Mykolas Burokevičius
Translated from the Lithuanian version to English by Geoff Vasil
ORIGINALAS, lzb.lt, 2020-03-14


Standartinė pratarmė

Šio straipsnio tekstas egzistuoja trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Nė vieno iš jų nepasisekė paskelbti žinomuose demokratinės Lietuvos žiniasklaidos puslapiuose.
Jeigu smalsus skaitytojas paklaustų: „Kodėl nepasisekė?“, aš jam atsakyčiau:
Tikriausiai, „Nuogą faktą“ skelbti draudžiama!
Tikriausiai, jam reikalinga „oro pagalvę“(t .y. turi būti pridėtas žodis „GALIMAI“!).
Tikriausiai, jei parašyčiau „GALIMAI nuogas faktas“, sunkumų su publikacija nekiltų.
Vasario 20 d. nusiunčiau Prezidentūrai savo straipsnio lietuvišką versiją, paskambinau ir paprašiau supažindinti su ja Jo Ekscelenciją. Man buvo pažadėta, kad prašymas bus perduotas Kanclerei ir Prezidento patarėjui.
Aprašyta istorija nėra pirmoji: panaši nutiko ir su mano straipsniu „Žydė, kurią išgelbėjo Ramanauskas-Vanagas“ ... „ko gero, ne žydė“ (rusu kalba).
* * *

Jokios politikos, fiksuoju tik nuogą faktą.
„Atsitiktinai“ radau VIKI profesoriaus Arūno Gumuliausko biografiją.
Atkreipiau dėmesį į žodžius:
«1981 m. baigė Vilniaus universitetą. [3 metus dirbo pagal paskyrimą]. 1984–1987 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos KP [komunistų partija] veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.), humanitarinių mokslų daktaras».
Duomenų, kad profesorius Gumuliauskas būtų gynęs kitą disertaciją, VIKI nėra!
Todėl kyla klausimas:
kokiu būdu Nepriklausomoje Lietuvoje disertacija, šlovinanti TSKP veiklą, buvo pripažinta nusipelniusia humanitarinių mokslų daktaro laipsnio?
Papildomi klausimai:
– katedros pavadinimas, kurioje buvo rašoma disertacija;
– tikslus specialybės, pagal kurią ji buvo ginta, pavadinimas;
– oponentų pavardės;
– tyrimo tikslas ir uždaviniai;
– publikacijos, kuriose išdėstyti pagrindiniai rezultatai.
Atsakymus į juos radau Vilniaus universiteto bibliotekos profesorių skaitykloje.
Pateikiu kelių disertacijos santraukos puslapių kopijas:

[Vertimas]

Gumuliauskas Arūnas
Lietuvos komunistų partijos veikla, vystant teatro meną respublikoje (1966–1980)
Specialybė – TSKP istorija
Disertacijos santrauka istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti


[Vertimas]

Darbas atliktas Vilniaus universiteto TSKP istorijos katedroje
Pirmas oficialus oponentas – prof. Mykolas Burokevičius*


[Vertimas]

Tikslas ir tyrimo uždaviniai. Pagrindinis darbo tikslas – Lietuvos komunistų partijos veiklos kompleksinė analizė, vystant Respublikos teatro meną (1966–1980).
Šiam tikslui buvo iškelti uždaviniai:
– parodyti kaip remiantis marksizmo-leninizmo teorija, naudojantis pažangiu praeities paveldu, vadovaujant TSKP ir sovietų vyriausybei, Lietuvos komunistų partija kuria nacionalinį teatrą.
– išanalizuoti Lietuvos komunistų partijos ir respublikos vyriausybės veiklą, plėtojant ir tobulinant teatro įstaigų tinklą, stiprinant jų materialinę bazę, atrenkant, skirstant, rengiant ir ugdant ideologiškai reikšmingą sampratą bei pilietinį kadrų sąmoningumą.
– apibendrinti respublikos komunistų organizacinį ideologinį darbą, formuojant repertuarą ir didinti teatro spektaklių ideologinį bei meninį lygį. Atskleisti pirminių partinių organizacijų veiklą, jų didėjančią įtaką kūrybiniam procesui.
– atskleisti Lietuvos komunistų partijos veiklą, priartinant plačiąsias mases prie teatro meno dvasinių vertybių, formuojant marksistinę-lenininę darbo liaudies pasaulėžiūrą, teatro reikšmę internacionalizavimo procese ir įvairiapusį TSRS tautų kultūrinį praturtėjimą.
– parodyti sunkumus ir trūkumus, kurie atsirado plėtojant Lietuvos socialistinį teatrą, atskleidus partijos kovą kaip juos įveikti.

[Vertimas]

Pagrindinės disertacijos nuostatos išdėstytos šiose publikacijose:

1. Lietuvos komunistų partijos veikla, stiprinant ryšius su respublikos darbo liaudimi (1966-1980). Lietuvos komunistų partijos istorijos klausimai, 1987, t. 39. p. 38-49.
2. Lietuvos komunistų partijos veikla …
3. Lietuvos komunistų partijos veikla …
P.S. Norėtųsi suprasti, kaip tikrieji šiuolaikinės Lietuvos patriotai nepastebėjo šio unikalaus fakto?
---------------------
* Mykolas Burokevičius
Straipsnis spausdinamas profesoriaus Pinchos Fridberg prašymu.
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru